Dla Autorów

 • Zgłaszanie tekstów jest możliwe po zalogowaniu na platformie - wejście - patrz górny prawy róg strony.
 • Aby zgłosić artykuł wyślij e-mail na adres redakcji bookhistory@uw.edu.pl, w celu otrzymania dostępu  - login i hasło

 • Proponowane przez Autora/ Autorów teksty muszą być oryginalne i nigdzie niepublikowane, ani nie mogą być w tym samym czasie złożone w innych czasopismach.
 • Prosimy o podanie afiliacji, stopnia oraz tytułu naukowego oraz adresu e-mail i nr ORCID Autora/ Autorów.
 • W przypadku artykułów napisanych przez więcej niż jednego autora prosimy o wymienienie wszystkich współautorów oraz ich afiliacji, a także określenie ich wkładu w powstawanie artykułu (w odsetkach) w powstanie artykułu (zapora ghostwriting oraz guest authorship). Oświadczenie – plik do pobrania  oświadczenie autora
 • Artykuły naukowe po wstępnej akceptacji przez Redakcję, są przesyłane do recenzji zgodnie z zasadami double-blind peer review. Po wpłynięciu recenzji Redakcja decyduje o przyjęciu artykułu do druku, o czym informuje Autora/Autorów. Patrz zasady recenzowania: Zasady recenzowania
 • Podstawowymi kryteriami oceny artykułu są: zgodność tematu z profilem czasopisma, wartość merytoryczna tekstu, jego organizacja logiczna i forma językowa.
 • O przyjęciu tekstu do publikacji autorzy informowani są w ciągu 6-10 tygodni od otrzymania go przez Redakcję.
 • Artykuły recenzyjne, komunikaty, sprawozdania kwalifikowane są do druku przez Redakcję.

 

ORCYD

Autorów nadsyłających swoje artykuły „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”. Redakcja zachęca do rejestracji w bazie ORCID (Open Researcher and Contributor ID), która jest otwartym, przejrzystym i mobilnym rejestrem unikalnych identyfikatorów dla naukowców i badaczy. Służy jednoznacznej identyfikacji autorów i ich publikacji.

Uwagi redakcyjne

 • Teksty nie powinny przekraczać 40 tys. znaków (1 arkusz wydawniczy) wraz z załącznikami, w tym ilustracjami oraz tytułem, słowami kluczowymi i abstraktem w języku angielskim (do 1000 znaków), słowami kluczowymi w języku polskim, bibliografią.
 • Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz wprowadzania zmian po ich uzgodnieniu z autorem.
 • Szczegółowe wytyczne dotyczące redagowania i pisowni – zob. Zasady przygotowania tekstów.
 • Redakcja nie płaci honorariów autorskich.
 • Redakcja nie pobiera żadnych opłat za przyjęcie artykułu do druku.
 • Odpowiedzialność wynikającą z praw autorskich i praw wydawniczych ponosi autor.

Przesłanie przez autora tekstu do Redakcji jest równoznaczne z jego oświadczeniem, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tego tekstu, że tekst jest wolny od wad prawnych oraz że nie był wcześniej publikowany w całości lub w części ani nie został złożony w redakcji innego czasopisma, a także jest równoznaczne z udzieleniem nieodpłatnej zgody na wydanie tekstu w czasopiśmie „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” oraz na jego nieograniczone co do czasu i terytorium rozpowszechnianie, w tym wprowadzenie do obrotu egzemplarzy czasopisma oraz na odpłatne udostępnienie jego egzemplarzy papierowych i nieodpłatne udostępnienie w Internecie, na podstawie licencji Creative Commons, zgodnych z aktualnymi wzorami opublikowanymi przez organizację Creative Commons, w szczególności CC BY-NC 4.0 (uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne)  patrz oświadczenie autora.