Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „Rozporządzenie Ogólne”) Uniwersytet Warszawski informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, reprezentowany przez Rektora UW.
  2. Uniwersytet Warszawski wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, bud. CIUW, p. II, pok. 202. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@adm.uw.edu.pl lub pod nr telefonu 22 55 22042.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu publikacji nadesłanego artykułu naukowego na podstawie decyzji redakcji czasopisma
  4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem przyjęcia artykułu do publikacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie: brak możliwości przyjęcia artykułu do publikacji.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane: wydawcy, recenzentom naukowym i współpracownikom wydawcy koniecznym do procesu redakcyjnego (m. in. redaktorom, korektorom), a w razie spełniania przesłanek wynikających z odpowiednich przepisów, także innymi podmiotom, wobec których istnieje obowiązek udostępnienia danych osobowych (takich jak m.in. ZUS, Urząd Skarbowy, Policja, Prokuratura).
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych na podstawie: umów dotyczących naukowych baz danych takich jak ejournals.eu, Scopus, Web of Science, Ceeol, Ebsco, Proquest.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: w celach archiwizacyjnych przez okres prawem przewidziany (w szczególności w zakresie parametryzacji naukowej).
  8. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym.
  9. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: e-mail: bookhistory@uw.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi, Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa lub wycofać osobiście stawiając się w siedzibie redakcji Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie ograniczenie lub niemożliwość publikacji lub parametryzacji naukowej artykułu.
  10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego.

Wprowadzone do systemu dane i osobowe oraz adresy e-mail będą wykorzystywane wyłącznie do celów wydawniczych czasopisma.